Ενότητα 2: Βιοκτόνα Προϊόντα
Θεματική ενότητα 2: Η Ετικέτα των Βιοκτόνων Προϊόντων και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Τι είναι η Ετικέτα των Βιοκτόνων Προϊόντων


Η ετικέτα ενός βιοκτόνου προϊόντος αποτελεί «ένα παγκόσμια εναρμονισμένο μέσο κοινοποίησης του κινδύνου για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές» (Κανονισμός (ΕΚ) No. 1272/2008). Βασικά στοιχεία που περιλαμβάνουν οι ετικέτες είναι τα εικονογράμματα κινδύνου, οι προειδοποιητικές λέξεις, οι δηλώσεις κινδύνου, και οι δηλώσεις προφυλάξεων. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν τον πυρήνα των πληροφοριών του Συστήματος GHS (Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών)

Ερωτήσεις Κλειδιά/ Βασικά Σημεία
Τι είναι η Ετικέτα των Βιοκτόνων Προϊόντων;
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει η ετικέτα ενός βιοκτόνου;

Τι είναι το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Τι είναι το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας;

  • Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αποτελεί κείμενο, το οποίο έχει στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την χρήση ουσιών και μειγμάτων σε χώρους εργασίας εντός του κανονιστικού πλαισίου για τους ελέγχους χημικών ουσιών σε χώρους εργασίας.
  • Χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών για τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών κινδύνων αλλά και για συμβουλές σχετικά με τις προφυλάξεις ασφαλείας.

Δομή και περιεχόμενα του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας
Όπως υποδεικνύεται από το Κατευθυντήριο Κείμενο της ECHA σχετικά με τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (Έκδοση 2.1, Φεβ. 2014)

Νομικό πλαίσιο για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
Προϋποθέσεις του:

  • Κανονισμός (ΕΚ) No 1907/2006 (REACH)
  • Κανονισμός (Eκ) No 1272/2008 (CLP) [via an update to Annex II of REACH since 1 Dec 2010]
Ερωτήσεις Κλειδιά/ Βασικά Σημεία

Ποια είναι η σημασία του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για τη χρήση ενός βιοκτόνου προϊόντος;

Ερμηνεία της ετικέτας και του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας σε σχέση με:

  • Την ταξινόμηση του βιοκτόνου
  • Τις προφυλάξεις ασφαλείας και τα μέτρα πρώτων βοηθειών
  • Τους περιορισμούς εφαρμογής

Ταξινόμηση Βιοκτόνων
Υπάρχουν 9 εικονογράμματα κινδύνου, από τα οποία τα 5 σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και μείγματα (βιοκτόνα) και άλλα τα οποία 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν λάβει την προειδοποιητική λέξη «Προειδοποίηση».

Προφυλάξεις Ασφαλείας στις Ετικέτες Βιοκτόνων
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008, η «προειδοποιητική δήλωση» σημαίνει τη φράση, η οποία περιγράφει τα μέτρα που προτείνονται ώστε να ελαχιστοποιηθούν ή και να αποτραπούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που απορρέουν από την έκθεση σε μια επικίνδυνη ουσία ή μείγμα εξαιτίας της χρήσης ή της απόρριψής του.

Περιορισμοί Ετικέτας σχετικά με την Εφαρμογή ΒΠ

  • “Οι περιορισμοί αποτελούν εργαλείο για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ανεπίτρεπτους κινδύνους που συνεπάγονται τα χημικά προϊόντα. Οι περιορισμοί ενδέχεται να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας..” echa.europa.eu
  • Οι περιορισμοί στη χρήση ή οποιοιδήποτε άλλοι όροι προτείνονται από τα Κράτη – Μέλη και την ECHA μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Όλοι όσοι σχετίζονται με δραστηριότητες καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών θα πρέπει πάντοτε να αναφέρονται στην ετικέτα προκειμένου να λάβουν την ολοκληρωμένη λίστα περιορισμών και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εκάστοτε βιοκτόνο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
Ερωτήσεις Κλειδιά/ Βασικά Σημεία
Ποιες είναι οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την επισήμανση ενός ΒΠ;
Ποιος είναι ο σκοπός των προειδοποιητικών δηλώσεων και του δελτίου δεδομένων ασφαλείας ενός ΒΠ;

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Δρ Α. Μιχαηλάκη (Μ.Φ.Ι.), του Καθ. Χ. Αθανασίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και του Β. Σωτηρούδα (ΣΕΑΜΕ) καθώς και από τον ιστότοπο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC-Centers for Disease Control and Prevention) [http://phil.cdc.gov/phil/home.asp (free of copyrights)]
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication (website) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.