Ενότητα 4: Νομοθετικά Θέματα για Βιοκτόνα
Στόχος Θεματική ενότητα 1 (Ελλάδα / Κύπρος )
Θεματική ενότητα 1: Γενικά και ειδικά Νομοθετικά Θέματα

Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2014


Βιοκτόνο είναι κάθε ουσία ή μείγμα που προορίζεται να καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης.

Τύποι Προϊόντων

 • Απολυμαντικά
 • Συντηρητικά (προλαμβάνουν την ανάπτυξη μικροβίων και φυκών)
 • Προϊόντα για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών
 • Άλλα βιοκτόνα
Βασικές πληροφορίες
Ορισμός Βιοκτόνου
Υπάρχουν 22 Τύποι Προϊόντων που κατηγοριοποιούνται σε 4 Κύριες Ομάδες

Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2014


Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2014, προνοεί για:

 • Τις διαδικασίες/κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης δραστικών ουσιών
 • Τις διαδικασίες/κριτήρια αξιολόγησης και αδειοδότησης βιοκτόνων προϊόντων
 • Δυνατότητα για χορήγηση άδειας παράλληλου εμπορίου για προϊόν από άλλο κράτος μέλος το οποίο είναι πανομοιότυπο με το προϊόν στη χώρα εισαγωγής
 • Απαγόρευση διάθεσης, χρήσης, αποθήκευσης, κατοχής μη αδειοδοτημένων βιοκτόνων
 • Απαγόρευση διάθεσης βιοκτόνων με ετικέτα που δεν συμμορφώνεται με τους όρους άδειας ή σε ακατάλληλη συσκευασία
 • Απαγόρευση χρήσης βιοκτόνων κατά παράβαση των οδηγιών της ετικέτας
 • Επιβολή διοικητικών προστίμων ανάλογα με τη φύση, βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης
 • Ποινές στο Δικαστήριο μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση ή/και 20,000 ευρώ πρόστιμο

Σύνδεσμοι

Επιπτώσεις εφαρμογής της πολύ αυστηρής νομοθεσίας της Ε.Ε.:
 1. Θα διατίθενται στην αγορά και θα χρησιμοποιούνται τα πλέον ασφαλή βιοκτόνα για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον
 2. Αναμένεται να περιορισθούν σημαντικά οι επιλογές για καταπολέμηση (αναμένεται να αποσυρθούν πολλές δραστικές ουσίες, βιοκτόνα και χρήσεις τους)
 3. Δημιουργία μονο/ολιγοπωλειακών καταστάσεων – αύξηση τιμών
 4. Αύξηση κρουσμάτων διάθεσης και χρήσης παράνομων βιοκτόνων*

Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011Προνοούν για τη ρύθμιση της λειτουργίας των Συνεργείων Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων με στόχο την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων.

Σύνδεσμοι

Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011 (2)
Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας σε Συνεργείο

 • Καταλληλότητα εγκαταστάσεων
 • Η ορθή τήρηση των ακόλουθων αρχείων:
 1. Αρχείο με τις Εκθέσεις Διεκπεραίωσης της κάθε Εργασίας
 2. Μητρώο εργοδοτουμένων στο οποίο να τηρούνται για τον κάθε εργοδοτούμενο:
  1. Στοιχεία για τις εκπαιδεύσεις που παρακολούθησαν,
  2. η φύση και διάρκεια των δραστηριοτήτων του
 • Εργοδότηση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού:
 1. Υπεύθυνου Συνεργείου με απόδειξη επάρκειας γνώσεων
 2. Αδειοδοτημένου Εξουσιοδοτημένου Χρήστη
 • Υποβολή Αίτησης στην αρμόδια Αρχή:
 1. Τέλος αίτησης χορήγησης άδειας: 500 Ευρώ
 2. Ισχύς άδειας 3 χρόνια - Τέλος ανανέωσης άδειας: 300 Ευρώ
 3. Εξαίρεση από τα τέλη για τα Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας και Δήμους

Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας σε Εξουσιοδοτημένο Χρήστη

 • Απόδειξη επάρκειας γνώσεων
 • Υποβολή Αίτησης στην αρμόδια Αρχή
 1. Τέλος αίτησης χορήγησης άδειας: 300 Ευρώ
 2. Ισχύς άδειας 3 χρόνια - Τέλος ανανέωσης άδειας: 100 Ευρώ
 3. Εξαίρεση από τα τέλη όσοι εργάζονται σε Συνεργεία Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας και Δήμων

Προϋποθέσεις Εργοδότησης Υπεύθυνου Συνεργείου

 • Απόδειξη επάρκειας γνώσεων
 • Υποβολή Βεβαίωσης Ανάληψης Ευθύνης (όχι Τμήματα Δημοσίου - Δήμοι)
 • Να ορίζεται στην αίτηση χορήγησης Άδειας Συνεργείου

Καταλληλότητα εγκαταστάσεων:

Τα βιοκτόνα να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Το πάτωμα να είναι υδατοστεγές, χωρίς ρωγμές, να καθαρίζεται εύκολα και να είναι από υλικά που δεν απορροφούν ποσότητες βιοκτόνων που τυχόν διαρρέουν, να διατηρείται κλειστός και κλειδωμένος να μην αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο τρόφιμα, ποτά, φαρμακευτικά σκευάσματα, καλλυντικά, ζωοτροφές και υγρά καύσιμα.Αν αδειοδοτημένος εξουσιοδοτημένος χρήστης αποχωρήσει από το Συνεργείο, τότε παραδίδει την άδειά του στο Συνεργείο, η οποία συνεχίζει να ισχύει και δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη στην εργοδότηση νέου υπαλλήλου, μέχρι τη λήξη της!!!!!!!

Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011 (3)


Απόδειξη Επάρκειας Γνώσεων

 • Να ικανοποιούνται τα κριτήρια που καθορίζει τριμελής Επιτροπή:
 1. Αρχιεπιθεωρητής
 2. Εκπρόσωπος Υγειονομικών Υπηρεσιών
 3. Μέλος της Αρμόδιας Αρχής
 • Ο Εργοδότης υποχρεούται
 1. Να εργοδοτεί εκπαιδευμένο προσωπικό ή
 2. Να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση (πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξετάσεις που εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή) σύμφωνα με τα κριτήρια της τριμελούς Επιτροπής
 • Κριτήρια Επάρκειας Γνώσεων
 1. Κάτοχος πτυχίου, πιστοποιητικού ή διπλώματος που να αποδεικνύει γνώσεις σε θέματα εχθρών και ασθενειών, χρήσης υποκαπνιστικών, διενέργειας απολυμάνσεων και χρήσης βιοκτόνων – ανάλογα με το πεδίο εργασίας του Συνεργείου – να αποκτούνται μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων + εξετάσεις
 2. Συμμετοχή σε εγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης + εξετάσεις

Άλλες Υποχρεώσεις

 • Έκθεση Διεκπεραίωσης Εργασίας

Μετά το πέρας χρήσης βιοκτόνου, ο Υπεύθυνος Συνεργείου εκδίδει δύο αντίγραφα και παραδίδει στον υπεύθυνο ή ιδιοκτήτη του υποστατικού, ενυπόγραφη έκθεση της εργασίας που διενεργήθηκε και στην οποία καταγράφονται:

 1. Τα βιοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν
 2. Οι δοσολογίες
 3. Οι οργανισμοί που καταπολεμήθηκαν
 4. Οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης
 • Πινακίδες επισήμανσης χρήσης βιοκτόνου:
  Στους χώρους εφαρμογής βιοκτόνων τοποθετούνται πινακίδες που επισημαίνουν τη χρήση βιοκτόνου και της μεθόδου εφαρμογής του.
 • Οχήματα μεταφοράς βιοκτόνων:
  Τα οχήματα να φέρουν κατάλληλη σήμανση και να έχουν διαχωρισμένο το χώρο επιβατών από το χώρο όπου μεταφέρονται βιοκτόνα
 • Μεταφορά τοξικών, πτητικών και άλλων επικίνδυνων βιοκτόνων
Συμμετοχή σε εγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης + εξετάσεις
Γενικά:
75 ώρες για Υπεύθυνους Συνεργείων (45 ώρες για ΕΦ)
40 ώρες για Εξουσιοδοτημένους Χρήστες (33 ώρες για ΕΦ)
Έκθεση Διεκπεραίωσης Εργασίας:
Φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου για 3 χρόνια
Τα τοξικά, πτητικά, επικίνδυνα βιοκτόνα να μεταφέρονται σε πορτοκαλί μεταλλικό κουτί το οποίο:
 • Να στερεώνεται στο χώρο αποσκευών
 • Να φέρει εσωτερική επένδυση από υλικό απορρόφησης κραδασμών
 • Να φέρει εμφανείς σημάνσεις ότι περιέχει επικίνδυνα προϊόντα
 • Να αναφέρει ότι σε περίπτωση ατυχήματος θα πρέπει να ανοίγεται μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος


Ο Εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια, υγεία και ευημερία στην εργασία όλων των εργοδοτουμένων του – επομένως έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση:

 • Να παρέχει και να διατηρεί ασφαλείς εγκαταστάσεις, συστήματα και μεθόδους εργασίας
 • Να διευθετεί για την ασφάλεια κατά τη χρήση, χειρισμό, αποθήκευση και μεταφορά αντικειμένων και ουσιών
 • Να παρέχει σχετικές πληροφορίες, οδηγίες εκπαίδευση και επιτήρηση για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργοδοτούμενων
 • Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για αποφυγή των κινδύνων
 • Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας, οι συσκευές και τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεση του προσωπικού να είναι κατάλληλα για την εργασία ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία
 • Να παρέχει εξοπλισμό, διευκολύνσεις και μέσα για παροχή πρώτων βοηθειών
 • Να μην επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε επιβλαβούς για την υγεία ουσίας όταν το δοχείο που την περιέχει δεν φέρει σήμανση και δεν συνοδεύεται από έγγραφα ασφαλούς χρήσης

Ο Εργοδοτούμενος οφείλει:

 • Να λαμβάνει εύλογη φροντίδα για την ασφάλεια και υγεία του καθώς και των άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από πράξεις ή παραλείψεις του
 • Να χρησιμοποιεί τον προστατευτικό εξοπλισμό ή ιματισμό που παρέχεται από τον εργοδότη
Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Δρ Α. Μιχαηλάκη (Μ.Φ.Ι.), του Καθ. Χ. Αθανασίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και του Β. Σωτηρούδα (ΣΕΑΜΕ) καθώς και από τον ιστότοπο του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC-Centers for Disease Control and Prevention) [http://phil.cdc.gov/phil/home.asp (free of copyrights)]
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication (website) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.